www.NevyndamSe.cz

Fakta o závislostech
a možnosti pomoci

V roce 2015 zemřelo na předávkování alkoholem 342 lidí, v roce 2016 už 415.

Každý den zemře v ČR na předávkování alkoholem jeden člověk.

Každé osmé úmrtí ve věku 15 až 64 let jde na vrub alkoholu.

V Jihomoravském kraji je až 135 tisíc osob, které škodlivě nebo rizikově pijí alkohol.

Ve městě Brně a okresu Brno-venkov škodlivě či rizikově pije alkohol zhruba 66 tisíc osob.

Rizikově pije v ČR alkohol už přes 1,5 milionu lidí, z toho 640 tisíc s vysokým rizikem vzniku závislosti.

Problém s hraním hazardních her se v ČR týká až 440 tisíc lidí.

Téměř pětina lidí v ČR si v roce 2016 vzala léky na bolest či utlumení. Mezi preferovaná opioidní analgetika patří fentanyl, morfin a tramadol.

V roce 2015 si léky se sedativním a hypnotickým účinkem či opioidní analgetika (léky na bolest) vzalo bez doporučení lékaře či lékarníka 23 % z dotázaných v celorepublikovém průzkumu NMS. Při dlouhodobém užívání těchto léků nebo braní vyšších než doporučených dávek může vzniknout závislost.

Dle Policie ČR bylo v ČR v roce 2015 spácháno celkem 19200 trestných činů pod vlivem návykových látek, z toho 76 % pod vlivem alkoholu.

Začínáme pít už jako děti. Průměrný věk konzumace první sklenice alkoholu je 12,5 roku.

U dětí pod 15 let, které pravidelně pijí, je 7x vyšší riziko rozvoje závislosti na dalších drogách.

Za posledních dvacet let vzrostl počet dětí pod 15 let, které pijí alkohol o 100 %.

V současnosti 86 % náctiletých vnímá dostupnost alkoholu jako velmi snadnou.

ČR má nejvyšší počet nejmladších konzumentů alkoholu na světě.

V roce 2016 si léky, na kterých vzniká závislost, bez lékařského doporučení opatřil každý devátý člověk ve věku 15 až 35 let.

Podle Kaliny (2008) se lidé závislí v dětství častěji setkávali s neuspokojivým nebo až traumatickým rodinným prostředím.

Jak drogy, tak závislý způsob života přispívají k potlačování posttraumatického způsobu života. Další traumatizace vzniká již samotným aktem závislosti (Kudrle, 2003)

Možnosti pomoci

PLACENÁ POMOC

Pobytová léčba

Jak to chodí

Oddělení léčby závislostí fungují v rámci psychiatrických nemocnic. Jedná se o kombinaci režimové (strukturované, jasně dané) a terapeutické léčby (individuální a skupinová psychoterapie). Léčba obvykle trvá 12 až 20 týdnů a je hrazena ze zdravotního pojištění.

 

Výhody
 • léčba je hrazená ze zdravotního pojištění
 • lečbu vedou odborníci
 • jasný a pevný řád, struktura
 • možnost návštěv během návštěvních hodin
 • pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí
Nevýhody
 • pobyt jen v nemocnici
 • režimová léčba je hodně striktní, není pro každého
 • dlouhá čekací doba na uvolnění místa

Adiktologické ambulance

Jak to chodí

Adiktologická centra preferující medicínský přístup. Poskytují diagnostiku, poradenství, terapie. Věnují se Vám odborníci v oboru adiktologie.

Výhody
 • možnost řešit závislost bez nutnosti pobytu v nemocnici
 • možnost probrat svůj problém více do hloubky
 • záruka mlčenlivosti pracovníků
Nevýhody
 • schůzky jsou placené
 • nutnost pravidelného docházení

Terapeutické komunity (TK)

Jak to chodí

Terapeutické komunity se věnují především závislostem na nelegálních drogách, popř. kombinaci závislosti na nelegální droze a alkoholu. Podobně jako u psychiatrických nemocnic poskytují kombinaci terapeutické a režimové léčby. Léčba v komunitách je intenzivnější a delší (9 až 14 měsíců), často probíhá na usedlosti na venkově s hospodářstvím a domácími zvířaty. Komunity provozují nestátní neziskové organizace a léčba je hrazena klienty (cca 5 tis. měsíčně). Je možné ji platit z dávek pomoci v hmotné nouzi.

Výhody
 • pobyt na venkově
 • možnost sdílení problémů s ostatními lidmi
 • odborní terapeuti
 • pravidelný režim a jasná struktura dne
 • fyzická práce
Nevýhody
 • pobyt v komunitě je placený
 • většinou není možné se volně pohybovat po okolí
 • doporučuje se vybrat komunitu co nejdál od místa, kde člověk užíval

Psychoterapeut soukromý

Jak to chodí

Jak to chodí: Vyhledáte si kontakt, např. na internetu, po konzultaci s námi či dostanete od někoho osobní doporučení a objednáte se. Při osobní návštěvě pak psychoterapeut/ka s Vámi podrobně probere Vaše potíže a společně se domlouváte na tom, co a jak dál. Formy psychoterapie se odvíjí od zaměření psychoterapeuta – dialog, práce s tělem, výtvarné techniky apod. Je možné volit mezi formou individuální psychoterapie, resp. párové, rodinné a někde i skupinové. Vše záleží na domluvě a možnostech psychoterapeuta.

Výhody
 • vysoká odbornost – odborníci s dlouholetou praxí
 • více prostoru pro vás
 • anonymita, diskrétnost
 • osobní přístup
 • možnost přizvat do terapie další členy rodiny či blízké
 • osobní angažovanost/zájem terapeuta
Nevýhody
 • služby jsou placené a relativně drahé

BEZPLATNÉ SLUŽBY

Psychiatr

Jak to chodí

Jak na to: Sami si vyhledáte kontakt třeba na internetu (např. znamylekar.cz), dostanete kontakt na konzultaci s námi nebo si můžete od někoho nechat poradit a objednáte se. Při osobní návštěvě pak s Vámi psychiatr/yně proberou, co budete potřebovat a stanoví léčebný postup, většinou spočívající v užívání léků. Zároveň je možné tuto léčbu doplnit doporučením k psychoterapeutovi. Psychiatři většinou psychoterapii nevykonávají.

Výhody
 • návštěva psychiatra je hrazená zdravotními pojišťovnami
 • možnost léčby užíváním léků
 • záruka důvěrnosti sdělení – mlčenlivost psychiatra/yčky
Nevýhody
 • často dlouhé čekací lhůty
 • omezené možnosti více probrat svou situaci
 • pomoc je často zaměřena na podávání léků, ostatní věci a souvislosti zůstávají bez povšimnutí (např. vztahy, práce, bydlení, dluhy apod.)

Klinický psycholog

Jak to chodí

Klinický psycholog je hrazený zdravotní pojišťovnou. I k němu se dochází na pravidelné konzultace ideálně jednou měsíčně. Je možné docházet na konzultaci i jednou týdně až jednou za dva týdny.

Výhody
 • návštěva klinického psychologa je hrazena pojišťovnami
 • možnost probrat problém více do hloubky
 • psycholog je prověřeným odborníkem především na diagnostiku
 • psycholog je vázán mlčenlivostí
Nevýhody
 • kliničtí psychologové často nejsou odborníci na závislosti
 • klienty s těmito potížemi v takovém případě neberou
 • časté jsou také dlouhé čekací lhůty

Svépomocné skupiny

Jak to chodí

Jedná se o pomáhající skupiny, kde se v pravidelných intervalech schází lidé s podobnými potížemi, např. s alkoholem nebo gamblingem. Skupiny si řídí členové sami, bez pomoci odborníka. Mezi nejznámější svépomocné skupiny věnující se dané problematice patří Anonymní alkoholici (AA), tzv. “áčka”, více ZDE

Výhody
 • účast na skupinách je většinou bezplatná
 • možnost sdílení problému s lidmi, kteří jsou na tom podobně
 • pomoc a podpora při snaze udržet abstinenci
 • mlčenlivost ve skupině – nikdo nic nevynáší ven
Nevýhody
 • nepřítomnost odborníka
 • větší počet členů
 • skupina je otevřená, kdokoliv může přijít či odejít

Sociální služby

Jak to chodí

Sociální služby poskytují komplexní servis služeb pro závislé a jejich blízké. Mezi tyto služby patří i Renadi.

Výhody
 • služby jsou většinou poskytovány zdarma
 • pracovníci pracují s klientem komplexně (nabízí podpůrné rozhovory i podporu v sociálních oblastech – zaměstnání, bydlení, dluhy, dávky apod.)
 • služby jsou poskytovány anonymně
 • i sociální pracovníci zaručují mlčenlivost
Nevýhody
 • služby mohou mít omezenou kapacitu
 • ne všechny sociální služby pracují se závislými klienty

Doléčování

Jak to chodí

Navazuje na pobytovou nebo ambulantní léčbu. Službu poskytují centra specializovaná na doléčování. Doléčování může probíhat ambulantní formou nebo na pobytových doléčovacích centrech. Doléčovací služby poskytují pomoc a podporu při překonání období těsně po odchodu z léčby (terapie a sociální práce). Strukturovaný program trvá obvykle jeden až šest měsíců.

Výhody
 • pomáhá vyplnit dobu mezi odchodem z léčby a běžným životem
 • příprava na nový život
 • možnost kontaktu nejen s odborníkem na závislosti, ale i sociálním pracovníkem
Nevýhody
 • doporučuje se doléčování absolvovat mimo místo pobytu – často na druhé straně republiky
 • vyšší nároky na hledání zaměstnání, vyřízení sociálních dávek, evidenci na ÚP atd.

Kontaktujte nás

Je třeba se objednat předem – telefonicky nebo e-mailem.

Kontaktní centrum
nebo

Renadi, o.p.s.
Sídlíme na ulici Bratislavská 2 (3.patro), Brno 602 00