http://hazard.renadi.cz/ https://www.NevyndamSe.cz https://www.renadi.cz/cs/1-prosince-2020-otevirame-bezplatnou-internetovou-poradnu-s-peer-konzultanty-pro-lidi-zavisle-na-navykovych-latkach-ozvat-se-mohou-i-pribuzni https://www.vicnezpronajem.cz/

Nasloucháme potřebám
našich klientů

Poslání:

Poskytujeme lidem a jejich blízkým odbornou psychosociální pomoc a podporu pro změnu životní situace související s užíváním legálně dostupných návykových látek či návykového chování (alkohol, návykové léky, kratom, hazardní hraní, hraní počítačových her, sledování pornografie aj.). Pracujeme i s lidmi s duální diagnózou (tj. problémové užívání v kombinaci s jinými psychickými potížemi).

Filozofie a hodnoty:

Financování

Jsme nezisková, obecně prospěšná společnost. Jsme poskytovatelé sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., které jsou registrované Krajským úřadem v Brně v rámci Jihomoravského kraje. Na tyto služby čerpáme dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí, Jihomoravského kraje a statutárního města Brna.

Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2022

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018

 

Náš tým

Eva Johana Šteinigerová

Statutární zástupkyně

E-mail: eva.johana.steinigerova@renadi.cz

Roman Hloušek

Garant služeb, spoluzakladatel

V Renadi jsem od roku 2012, kdy jsme společnost společně s dalšími kolegy založili. Podílím se na vedení organizace, a to jak po ekonomické a strategické stránce, tak po stránce metodické. V oblasti prevence a léčby závislostí působím od počátku své profesní kariéry. V Renadi pracuji především na pozici individuálního a skupinového psychoterapeuta. Dlouholeté zkušenosti mám i v oblasti sociální práce - zejména s case managementem. Poslední léta se zaměřuji na problematiku duálních diagnóz.

E-mail: roman.hlousek@renadi.cz

 

Tereza Janačiková Nováková

Garantka služeb, spoluzakladatelka

V Renadi jsem od roku 2012, kdy jsme je společně s dalšími kolegy založili. Podílím se na vedení organizace, a to jak po ekonomické a strategické stránce, tak po stránce odborně-metodické. Jsem psychoterapeutka a v Renadi jsem proto, že s kolegy fungujeme jako skutečný tým, je pro nás důležité být si rovnocennými partnery, společně tvořit a rozvíjet neotřelé myšlenky, posouvat Renadi směrem ke klientům, a také směrem k našim vizím. Baví mě pracovat s lidmi a být jim průvodcem na nové cestě. Baví mě být svědkem jejich příběhů.

E-mail: tereza.janacikova.novakova@renadi.cz

 

Veronika Klempová

Spoluzakladatelka

Renadi jsem společně s kolegy zakládala a tvořila základy naší vize, jak po strategické, procesní, tak po odborné - metodické stránce. Bylo mi potěšením podílet se na rozvoji neotřelých a inovativních konceptů, které v sociálních službách chyběly, i co se týče práce s lidmi a týmy a v rámci tvorby vnitřních vztahů. Jsem ráda, že jsem mohla tvořit jeden z pilířů při počátcích, které doprovázela mnohdy tvrdá práce. Po dlouhé profesní cestě v oblasti adiktologie a sociálních služeb působím nyní jako psychoterapeutka se specializací na trauma, bodypsychoterapii, mindfulness a pedagožka na JAMU.

Gabriela Bartošová

Garantka služeb, terapeutka

V Renadi pracuji jako psychoterapeutka v Kontaktním centru, kde pracuji s lidmi, kteří by chtěli dostat svou závislost pod kontrolu, ale nechtějí abstinovat. V dnešní době se vzdělávám v akreditovaném psychoterapeutickém výcviku v kognitivně-behaviorální psychoterapii, ze kterého čerpám techniky osvědčené při práci s lidmi potýkajícími se se závislostmi. Ke klientům přistupuji jako k partnerům, se kterými společně hledáme nejlepší cestu, jak řešit konkrétní problémy. Věřím tomu, že každý člověk je s trochou podpory schopen zapracovat na svém životě tak, aby mu v něm bylo co nejlépe.

E-mail: gabriela.bartosova@renadi.cz

Jana Kuchtová

Koordinátorka Ambulance Renadi a Následné péče Renadi, sociální pracovnice

V Renadi pracuji jako sociální pracovník a koordinátor služeb ambulance a následné péče. Vysokoškolské vzdělání jsem získala na Masarykově univerzitě a aktuálně se vzdělávám v akreditovaném psychoterapeutickém výcviku Cestou systemických terapií. Ke klientovi přistupuji jako k partnerovi, se kterým společně hledáme cestu, jak řešit jeho konkrétní životní situaci. Věřím, že každý klient je odborníkem na svůj život.

E-mail: jana.kuchtova@renadi.cz

Jana Cempírková

Koordinátorka Terénní služby, sociální pracovnice

V Renadi pracuji na pozici koordinátorka a sociální pracovnice terénní služby. Pracuji převážně s klienty mimo kancelář v jejich přirozeném prostředí, ale také i v nemocnicích či léčebnách při přechodu z léčby. Na terénní práci mě baví rozmanitost a možnost poznávat nová prostředí a nové výzvy. S klienty se snažím pracovat na jejich přáních a potřebách.

E-mail: jana.cempirkova@renadi.cz

Václav Buchta

Koordinátor Bytů Následné péče, sociální pracovník

V organizaci působím jako koordinátor služby Byty Následné péče. Dlouhodobě se věnuji oblastem podpory bydlení, case managementu, duševnímu zdraví, zotavení nebo peer aktivitám. Bydlení spojené se systematickou podporou lidí zotavujících se z problematického užívání alkoholu mi dává velký smysl. Velmi mne láká hledat s lidmi radost ze života tam, kde se zdá, že je to nedosažitelný cíl a podporovat je v nalezení cesty k sobě.  

E-mail: vaclav.buchta@renadi.cz

Petra Kolesa

Koordinátorka Kontaktního centra, sociální pracovnice

V Renadi pracuji na pozici sociální pracovnice. Začínala jsem v grafické sféře, nakonec jsme se stala absolventkou oboru sociálně právní činnost. Během studia jsem se setkala s různými životními příběhy lidí, na kterých jsem se naučila, že je důležité jejich situace vnímat komplexně. Vždy se snažím klientům naslouchat a být jim oporou, když to potřebují. Na sociální práci se mi líbí různorodost. Životní příběh každého klienta je jiný, a baví mne společné hledání jeho řešení. Do budoucna mám v plánu se dále profesně rozvíjet, abych klientům mohla nabízet pomoc v nejrůznějších životních oblastech.

E-mail: petra.kolesa@renadi.cz

Adam Fialík

Vedoucí projektu Recovery bydlení

V Renadi vedu projekt Recovery bydlení. Koordinuji celý podpůrný tým a podílím se na zajištění bytů pro naše klienty.

Jakmile je klientovi poskytnuto bydlení, monitoruji a řeším případné problémy, které by mohly vzniknout. Jsem prostředníkem mezi klienty a pronajímateli. Zajišťuji transparentní komunikaci a odpovídají podporu pro všechny strany. 
 
E-mail: adam.fialik@renadi.cz
 

Markéta Vojáčková

Koordinátorka přímé práce v projektu Recovery bydlení, sociální pracovnice

V Renadi pracuji jako sociální pracovnice a koordinátorka přímé práce v projektu Housing First/Recover bydlení, který se zaměřuje na pomoc jednotlivcům bez domova. V této roli jsem v přímé práci s klienty a zároveň koordinuji tým sociálních pracovníků poskytující stabilní bydlení a podporu klientům v jejich úsilí o zotavení. Mám na starost také řízení aktivit projektu na sociálních sítích, jejichž prostřednictvím se snažím zvýšit povědomí o projektu jako takovém a sdílet úspěšné příběhy účastníků projektu.
 
E-mail: marketa.vojackova@renadi.cz

Eva Tvarůžková

Psycholožka

Působím v Kontaktním centru Renadi, kde poskytuji psychologické poradenství a terapii. Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FF MU, na kterou jsem navázala komplexním výcvikem v systemické psychoterapii v GI a dalšími kurzy. Baví mě s lidmi objevovat jejich vlastní zdroje, silné stránky a jedinečnost k tomu, aby byli schopni zvládat životní výzvy a uskutečňovat změny, které si přejí. Těším se na setkání s Vámi. 

E-mail: eva.tvaruzkova@renadi.cz

Ondřej Rýc

Sociální pracovník

V Renadi pracuji jako sociální a příjmový pracovník. Věnuji se jak zájemcům, co stojí o to, stát se našimi klienty, tak přímo klientům, se kterými pracuji poradensky. Klienty beru jako rovnocenné partnery a respektuji jejich přání ohledně zakázek ve spolupráci. V oblasti závislostí se pohybuji již od studia sociální práce, kdy jsem se zapojil do projektů Hard&Smart a Psycare, kde se zaměřuji na oblasti bezpečného užívání a Harm Reduction. Rád naslouchám lidem a nabízím jim podporu na jejich cestě od závislosti. Věřím, že každý má nárok na změnu a další šanci do života.

 E-mail: ondrej.ryc@renadi.cz

Justýna Franková

Psycholožka

Pracuji jako terénní pracovník a jsem součástí také Kontaktního centra. Poskytuji psychologické a sociální poradenství lidem, kteří si pro něj přijdou, i těm, kteří potřebují, aby pracovník přišel za nimi. Člověka, se kterým pracuji, vnímám jako rovnocenného partnera a mám za to, že nejschůdnější je pro něj cesta, kterou si sám vybere. Na Renadi se mi líbí ochota doprovázet i ty, kteří váhají nebo jdou přes zákruty. 

E-mail: justyna.frankova@renadi.cz

Ivana Dvořáková

Pracovnice v sociálních službách, peer konzultantka

V Renadi pracuji na pozici peer konzultant. Pracuji převážně s lidmi, kteří jsou na ulici a zatím nemají jasno ve svém pití, popř. hledají možné cesty. Já se jim snažím, ať už svým příběhem či svými zkušenostmi ukázat, že i člověk na ulici může začít fungovat a žít plnohodnotný život. Mám za sebou výcvik recovery koučinku, který mi ukázal, že cest ke zotavení je mnoho a každý z nás si zvolí tu, která je pro něj nejpřirozenější/nejvíce mu vyhovuje. Na práci mě baví různorodost lidí, s kterými se setkávám a jejich příběhy, které jsou vždy jiné, ale zároveň se najde něco, co máme podobného. Rozdíl je v tom, že já svoji cestu již našla a oni ji teprve hledají a v tom jsem jim nápomocná. 

E-mail: ivana.dvorakova@renadi.cz

Kateřina Humlová

Sociální pracovnice

V Renadi pracuji na pozici terénní sociální pracovnice, což znamená, že se s klienty setkávám mimo prostory Renadi. Jsem absolventkou sociálně právní činnosti a svým klientům poskytuji sociálně psychologické poradenství. Klienty se snažím nasměrovat k řešení jejich obtížné životní situace, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami. Každá lidská bytost je jedinečná, tudíž využívám principy individuálního přístupu.

E-mail: katerina.humlova@renadi.cz

Jana Drcmanová

Pracovnice v sociálních službách, peer konzultantka

Pracuji v terénních službách Renadi jako peer konzultantka s vlastní zkušeností se závislostí na alkoholu, s léčbou a zotavením. Vím, jak je těžké přiznat si závislost a vydat se na cestu ven. Vím, že bez pomoci to nejde. Mně se jí dostalo a stále dostává. Díky tomu jsem schopna ze svojí pozice nabízet klientům vstřícnou a trpělivou podporu a pochopení v situaci, kdy pomoc zvenčí potřebují. Mohu jim svým vlastním příběhem dávat naději, že každá situace má východisko, když člověk chce.

 

E-mail: jana.drcmanova@renadi.cz

Teodor Červenka

Pracovník v sociálních službách, peer konzultant

V Renadi jsem zaměstnaný jako peer pracovník, jelikož mám dlouholetou zkušenost s vlastní závislostí a zotavením. Chci využít svých zkušeností a pomoct tak dalším lidem k žití plnohodnotného života. Baví mě práce s lidmi a jsem rád svědkem jejich příběhů.

E-mail: teodor.cervenka@renadi.cz

Marta Zaoralová

Pracovnice v sociálních službách, peer konzultantka

V Renadi pracuji na pozici peer konzultantky. Absolvovala jsem výcvik recovery koučinku. Díky své vlastní zkušenosti pomáhám klientům při jejich cestě zotavení najít sílu, vytrvalost a odhodlání žít bez závislosti. Věřím, že nikdy není pozdě. 

E-mail: marta.zaoralova@renadi.cz

Dagmar Hemmerová

Pracovnice v sociálních službách, case managerka

V Renadi pracuji jako case managerka pro službu Byty následné péče. To znamená, že moje agenda se točí kolem klientů a zejména jejich sociální situace. Pomáhám s hledáním práce, řešením financí, návazného bydlení, ale hlavně se snažím být každodenní podpora a parťačka na cestě k zotavení a návratu do života bez alkoholu.

S klienty se snažím znovu objevovat jejich silné stránky, a nalézat tak jejich ztracenou sebedůvěru. Věřím, že změna je možná, pokud nestojíme na místě, ale hledíme dopředu, že každý lidský příběh je jedinečný a že trauma nás nedefinuje - vnímám jej jako nepřenositelnou zkušenost.

E-mail: dagmar.hemmerova@renadi.cz

Adina Kleinová

Sociální pracovnice

V Renadi poskytuji sociálně terapeutické činnosti v ambulanci a následné péči. Své vzdělání jsem získala na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. Aktuálně jsem frekventantkou psychoterapeutického výcviku v systemické terapii. Pro své klienty se snažím vytvářet bezpečný prostor pro sdílení, podporu a změnu. Klienty vnímám jako rovnocenné partnery, kteří mají schopnost rozhodovat o tom, co je pro ně v rámci terapeutického procesu užitečné. Věřím tomu, že i malé kroky v životě klientů mohou vést k velkým změnám.

E-mail: adina.kleinova@renadi.cz

Iveta Urbánková

Sociální pracovnice

V Renadi poskytuji sociálně terapeutické činnosti v ambulanci a následné péči. Jsem absolventkou výcviku v dynamicky orientované psychoterapii se zaměřením na problematiku psychotraumatu. V rámci terapeutického procesu se snažím klienty podporovat nejen při jejich cestě k abstinenci, ale také v hlubším porozumění jejich životnímu příběhu a příčinám, které mohly k závislosti vést.

E-mail: iveta.urbankova@renadi.cz

Magda Ambrožová

Sociální pracovnice

V Renadi poskytuji sociálně terapeutické činnosti. Jsem absolventkou sociologie a sociální práce. Věnuji se především hlubinně-dynamické psychoterapii a pracuji pod supervizí Rafael Institutu v Praze, který je zaměřen především na oběti traumatu. Společně s klienty se věnujeme jejich životnímu příběhu. Pojmenováváme emoce, propojujeme souvislosti, rozplétáme vnitřní motivace a vztahy s těmi, kteří jsou jim nablízku. Tato práce je jako rozepsaná detektivka – plná zvratů a překvapení. A záleží na klientech, jaký bude mít konec. Snažím se je podporovat a doprovázet při objevování vlastního potenciálu a sbírání sil k boji se závislostí.

E-mail: magda.ambrozova@renadi.cz

Zuzana Fuksová

Sociální pracovnice

V Renadi poskytuji sociálně terapeutické činnosti v ambulanci a následné péči. Snažím se vytvořit klidný a bezpečný prostor, ve kterém můžete otevřeně mluvit o všem, co Vás tíží. Snažím se klienty přijmout v jejich jedinečnosti, bez předsudků a spolu s nimi zjišťovat, co by jim tady a teď mohlo pomoci ke spokojenějšímu životu.

E-mail: zuzana.fuksova@renadi.cz

Jan Valer

Sociální pracovník

V Renadi poskytuji sociálně terapeutické činnosti v ambulanci a následné péči. Za základní principy své práce považuji respekt k jedinečnosti každého z nás, partnerský přístup bez hodnocení a názoru, že vím, co je pro druhého dobré. Myslím si, že každý z nás je největším odborníkem na svůj život a pomáhat znamená být průvodcem na životní cestě - v případě naší organizace na cestě se závislostí.

 E-mail: jan.valer@renadi.cz

Věra Trněná

Sociální pracovnice

V Renadi pracuji jako sociální pracovník v projektu Housing First/Recover bydlení. Věřím, že každý člověk si zaslouží důstojné bydlení a příležitost na lepší budoucnost. S klienty spolupracuji na jejich cestě k novému začátku, ať už to znamená překonání osobních výzev, získání nových dovedností nebo nalezení stability a radosti v jejich životě. 

Jsem ráda, že mohu být součástí tohoto programu a pomáhat těm, kteří potřebují naši podporu nejvíce. Společně s kolegy a komunitou se snažíme měnit životy jednoho člověka po druhém.

E-mail: vera.trnena@renadi.cz

Martin Dolniak

Sociální pracovník

V Renadi pracuji jako pracovník projektu Housing First/Recovery bydlení. V předchozím zaměstnání jsem pracoval s lidmi, kteří jsou bez domova a mají potíže s užíváním. Věřím, že bydlení je základním lidským právem. Pomáhám klientům získat stabilní bydlení a podporuji je v rehabilitaci a reintegraci. Mým cílem je podpořit klienty v dosažení stabilního a důstojného života.

E-mail: martin.dolniak@renadi.cz

Simona Šebková

Pracovnice v sociálních službách, peer konzultantka

V Renadi pracuji jako peer pracovník se specializací v oblasti závislosti na alkoholu. Moje práce je věnována pomoci lidem, kteří bojují s touto závislostí, a podporu jejich cesty k uzdravení a soběstačnosti. Hlavním cílem mé pozice je poskytnout empatickou a důvěryhodnou podporu, která vychází z mých vlastních zkušeností a znalostí toho, jak může být obtížné překonat závislost. Vnáším do týmu jedinečný pohled a snažím se vytvářet bezpečné prostředí pro klienty hledající pomoc. 

E-mail: simona.sebkova@renadi.cz

Jana Johana Manová

Back office manažerka

V Renadi pracuji jako back-office manažerka, tedy v nepřímé sféře. Starám se o správnost dokumentů a snažím se, aby naši pracovníci měli vše, co potřebují ke své každodenní činnosti. Zároveň pečuji a dbám o prostředí v Renadi, aby se všichni přítomní cítili bezpečně a příjemně. Líbí se mi, že se mohu administrativní podporou podílet na tak důležité činnosti jakou Renadi ve skutečnosti představuje.

E-mail: jana.johana.manova@renadi.cz

Hana Czajkowska

Projektová manažerka

Před nástupem do Renadi jsem pracovala na univerzitě, kde se sociální problémy popisovaly a zkoumaly, případně se navrhovala nějaká opatření. Těší mě, že teď můžu být ještě o kousíček dál a v praxi sledovat, jak peníze, které se nám podaří získat, pomáhají konkrétním lidem měnit život. I při své rádoby kancelářské práci se často dostanu k příběhům, ve kterých slyším, jak hrozně křehká je hranice mezi běžným a problematickým pitím a jak snadno se člověk může stát naším klientem. Práce v Renadi je pestrá, zajímavá, dobrodružná a učí mě vděčnosti.

E-mail: hana.czajkowska@renadi.cz

Eva Brázdová Jagelská

Výzkumná pracovnice

V Renadi pracuju na výzkumném projektu EU a MPSV “Empatická podpora během zotavení”. Práce mě moc baví a dává mně smysl a to je pro mě základ. Ráda pracuji a komunikuji s lidmi a pokud moje práce a osobní zkušenosti se závislostí pomohou osobám s podobným životním příběhem, můj pohár bude naplněn. :-)

David Haidinger

Technický pracovník

Jsem technickým pracovníkem v rámci projektu Housing First. Mým úkolem je zajistit technické aspekty projektu s ohledem na individuální potřeby každého klienta. Moje role zahrnuje úzkou spolupráci s týmem odborníků, sociálních pracovníků a dalších kolegů, abychom společně zajistili, že naši klienti získají nejen střechu nad hlavou, ale také bezpečí a potřebnou pomoc k novému začátku. 

Olga Kulaeva

Psycholožka, Terapeutka

V Renadi pracuji jako psycholožka/terapeutka ve službách Ambulance Renadi a Následná péče. 

E-mail: olga.kulaeva@renadi.cz

Dan Vokál

Terapeut

Jsem absolventem psychologie na FSS MUNI, krizovým interventem a frekventantem terapeutického výcviku u Gestalt Studií. V Renadi je mou rolí doprovázet klienty, s respektem a jejich vlastním tempem, na cestě k vlastnímu bydlení a svobodnějšímu životu.

Napsali o nás

S RENADI mám pozitivní zkušenost. Oceňuji, že pracovníci se rychle orientují v podstatě problému, proto je možno v návaznosti na to bez časových ztrát domlouvat konkrétní podobu spolupráce. Při komunikaci je patrný smysl pro detail a zápal pro věc.

Sociální pracovník, OSPOD Brno

Jsme rádi, že organizace Renadi v Brně vznikla, a můžeme k nim odesílat klienty, kteří nadužívají léky nebo mají problém s alkoholem.

Tým Poradenského centra v Brně, Společnost Podané ruce

V rámci našeho projektu Zaostřeno na rodinu spolupracujeme s Renadi již více než půl roku. Za nás jsou to skvělí odborníci, kteří vždy obohatí naše setkávání a workshopy se sociálními pracovníky. Navíc je vidět, že svou práci pojímají komplexně a snaží se čerpat poznatky a zkušenosti i mimo své zaměření. Taková spolupráce nám dává smysl a jsme za ni velice rádi!

Sabina Maňková, odborná garantka projektu Zaostřeno na rodinu, IQ Roma servis, z.s.

S organizací RENADI spolupracuje Persefona při řešení životních situací klientů, kteří se v rámci domácího či sexuálního násilí potýkají s problematikou závislostí zejména na alkoholu či lécích. V rámci řešení případů našich klientů, ať už při osobních či telefonických konzultacích, jsem se při kontaktu s pracovnicemi tohoto centra setkala vždy s profesionálním, ale především s lidským a respektujícím přístupem. To považuji za velmi zásadní při práci s klienty, do jejichž života zasáhla závislost. Přeji týmu RENADI, ať se i nadále daří při jejich práci naplňovat poslání organizace a pomáhat klientům ke kvalitnějšímu a nezávislejšímu životu.

Sociální pracovnice, Persefona, z. s.

S prací Renadi jsme velmi spokojeni. Doufáme, že budeme udržovat oboustranně přínosné vztahy i nadále. Rádi je vždy vidíme na odd.19.

primář MUDr. Jiří POKORA, Psychiatrická Nemocnice, Černovice

Dobrý den,
za kolektiv Vojenské Nemocnice Brno zasílám tuto zpětnou vazbu a děkujeme za spolupráci.

S Renadi o.p.s. spolupracujeme od března 2017. Oceňujeme individuální přístup k našim pacientům, ochotu a flexibilitu s jakou reagují na jejich i naše potřeby, zejména pak usnadnění přechodu mezi hospitalizací a ambulantní péčí. Kontaktováním pacienta ještě za hospitalizace podporují zúročení naší i pacientovy snahy o orientaci v jeho obtížích, dosažení či udržení abstinence.


Magda Devátová VN Brno

Kontaktujte nás

Konzultujte své potřeby s našimi odborníky osobně nebo online a najděte společně nejlepší řešení pro Vás - kontaktujte nás ještě dnes!

Kontaktujte nás