http://hazard.renadi.cz/ https://www.NevyndamSe.cz https://www.renadi.cz/cs/1-prosince-2020-otevirame-bezplatnou-internetovou-poradnu-s-peer-konzultanty-pro-lidi-zavisle-na-navykovych-latkach-ozvat-se-mohou-i-pribuzni https://www.vicnezpronajem.cz/

Projekty

Zkvalitnění práce s klienty skrze motivační rozhovory a storytelling

Chceme poskytovat co nejkvalitnější péči klientům, proto pro naše zaměstnance plánujeme kurz motivačních rozhovorů a pro peer konzultanty kurz storytellingu, aby byli připraveni na preventivní programy ve školách i besedy s veřejností. Kurz jim pomůže vystavět jejich příběh tak, aby byl jednak zajímavý pro posluchače, ale zároveň bezpečný pro ně samotné. Cílem projektu je zvýšit u našich zaměstnanců schopnost motivovat klienty se závislostí ke změně životního stylu.

Podpořeno MČ Brno-střed

Rozvoj svobodné firemní kultury v Renadi

Hlavním cílem projektu je nastavit procesy fungování (komunikačních toků, nastavení struktury porad, strategických rozhodnutí a rozhodovacích procesů obecně) během období přerodu z malé organizace na větší. Druhotným cílem je zabezpečení soběstačnosti projektového managementu prostřednictvím vyškolení vlastních odborníků v oblasti evaluací a vedení focus groups. 

Podpořeno z Nadace ČEZ

Terénní služba Renadi 

registrační číslo CZ.03.02.01/00/22_018/0000735 (1. 3. 2023 - 31. 1. 2026)

Hlavním cílem projektu je zajistit vyšší dostupnost sociálních služeb pro lidi se závislostí na alkoholu, lécích a gamblingu s komplexními potřebami ve městě Brně a to prostřednictvím navázání na služby dalších organizací (ať už přímo na služby Renadi nebo dalších neziskových organizací a institucí zaměřených na sociální pomoc, popř. zdravotnická zařízení).

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

Recovery bydlení

registrační číslo CZ.03.02.01/00/22_007/0000410

Cílem projektu je na základě metody Housing First pomoci 12 osobám s komplexními potřebami, které jsou dlouhodobě bez domova, k návratu do běžného života. U dalších osmi osob, které mají za sebou krátkodobé epizody bezdomovectví, má projekt za cíl zabránit jejich propadu do dlouhodobého bezdomovectví. Všechny tyto osoby budou zabydleny do standardních bytů zajištěných na soukromém trhu. Bude vytvořen a otestován mechanismus získávání těchto bytů na soukromém trhu, který bude možné rozvíjet i po ukončení projektu. 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Empatická podpora během zotavení (Peer klub)

registrační číslo CZ.03.03.01/00/22_021/0001412

Cílem je zmapování situací, které klienti po dochodu z léčby zažívají a spuštění limitované nabídku podpory, která na tato zjištění reaguje. Během inkubační fáze projdeme v rámci HCD metody fází mapování, prototypování a testování prototypu Peer klubu.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 


Ukončené projekty

Renadi Go

Cílem projektu je rozvoj kvality služeb v Renadi, o.p.s. v podobě zavedení standardů kvality, s důrazem na zvýšení participace klientů a s podporou procesně-organizačního auditu.
Cílová skupina projektu je poskytovatel sociální služby a jeho zaměstnanci (10 osob), kteří získají nebagatelní podporu.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.Recover the system/Recovery housing

registrační číslo CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0014334

Účelem dotace je vytvoření a praktické otestování modelu služby zaměřené na osoby s problematickou konzumací alkoholu, které současně nedosáhnou na adekvátní bydlení tak, aby byly maximálně akcentovány potřeby uživatelů této služby, a to prostřednictvím následujících fází inspirovaných souborem metod zaměřených na člověka: empatie, prototypování, testování a vyhodnocování.
Projekt cílí na lidi s problematickou konzumací alkoholu, kteří současně nedosáhnou na adekvátní bydlení. Další cílovou skupinou projektu jsou pracovníci organizace Renadi, včetně týmu poskytovatelů péče v rámci nové služby. Metodika služby přinese nová poznání a inspirace pro poskytování péče klientům i v jiných službách organizace.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.Evaluační plán

Cesta ze závislosti skrze nové metody práce


Cílem projektu je pomoc klientům skrze osvojení si metody Otevřeného dialogu a skrze nácvik Motivačních rozhovorů. 
 Metoda motivačních rozhovorů je komunikačním přístupem zaměřeným na podporu klientů v nalézání a rozvíjení vnitřní motivace ke změně chování. Dále bychom se rádi naučili metodu tzv. otevřeného dialogu, což je v současnosti jeden z nejúspěšnějších modelů péče o lidi se závažnými psychosociálními obtížemi. Základem Otevřeného dialogu je rovnocenná spolupráce odborníků, klientů a jejich přirozené sociální sítě. Jde zejména o zprostředkování a následné moderování dialogu např. mezi klienty, jejich rodinnými příslušníky, přáteli, terapeuty, lékaři či sociálními kurátory. Přítomní se zde společně snaží nalézt způsob, jak porozumět prožitkům člověka označeného za nemocného. Společně také plánují postup léčby či další kroky v zotavení. Hlavním principem přístupu je, že se nic neřeší za zády klienta či jeho rodiny a blízkých. Metoda tak přispívá ke znovuvybudování záchranné sociální sítě člověka, což významně pomáhá jeho zotavení a k návratu do “normálního” života.
 
 

Podpořeno z programu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.

 

Harm reduction práce s lidmi bez domova 

 
Projekt se zaměřuje na nastavení spolupráce s lidmi bez domova v lokalitě Brno-střed. Tato práce je realizována pomocí metody harm reduction (tedy zmenšení rizik problematického způsobu života a to co se týče dopadů jak na uživatele samotné, tak na obyvatele a návštěvníky Brno-střed). Naši pracovníci s lidmi bez domova navážou kontakt prostřednictvím rozdávání balíčků s jídlem, potravinami, oblečením a léky, peer pracovník/pracovnice bude mít možnost navázat rozhovor a sdílet s nimi zkušenosti s vlastní cestou k zotavení; oslovení lidé budou mít možnost stát se klienty Renadi - spolupracovat nejdřív s terénním týmem a následně navázat spolupráci s některou z jiných služeb Renadi (ambulantní péče, kontaktní centrum) a nastavit spolupráci tak, aby směřovala k zotavení ze závislosti na alkoholu či lécích.
 
Projekt je realizován za finanční podpory městské části Brno-střed.


Profesionalizace a podpora nastavování pracovní pozice peer konzultantů v multidisciplinárních týmech

 
Projekt chce přispět k ukotvení aktuálně mnohoznačné pracovní pozice tzv. peer konzultantů, a to zejména s ohledem na jejich působení v rámci multidisciplinárního týmu. Toho chce docílit jednak prostřednictvím mapování peerských potřeb směrem k jejich pracovní roli a také prostřednictvím budování podpůrné peerské sítě sdružující peer konzultanty napříč tématy. Dialog o pracovních potřebách peer konzultantů a peerské propojování napomůžou k efektivnější implementaci pozice peer konzultantů v týmech, ale i k emancipaci peerské role. Sekundárním efektem projektu bude zárodek peerské profesní komory/platformy/komunity, která může vzejít z peerské sítě.  
 
Projekt je realizován za finanční podpory Magistrátu města Brna.


Práce v terénu s uživateli návykových látek a s hráči hazardních her a jejich blízkými

Projekt zvyšuje dostupnost specializovaných nízkoprahových služeb v Brně. Zajišťuje kontaktní a terénní práci s uživateli legálních návykových látek a hráči hazardních her, jejich příbuznými a okolím. Klientům poskytujeme odborné sociální a psychologické poradenství, motivační a podpůrné rozhovory. V rámci projektu navazujeme spolupráci s OSPOD, azylovými domy a dalšími institucemi či organizacemi, jejichž klienti potřebují odbornou adiktologickou podporu v terénu.

Projekt je realizován za finanční podpory statutárního města Brna.


Prevence závislosti na alkoholu u mladých pijáků

Cílem projektu je protidrogová prevence závislosti v oblasti škodlivého užívání alkoholu, gamblingu či počítačových her, ev. léčiv, a to u mladistvých a mladých dospělých, včetně zapojení jejich rodiny a blízkých. Mezi mladou generací pijáků tento projekt šíří přístup šetrného-bezpečného pití alkoholu či takového způsobu, který zmírňuje rizika rozvoje závislosti a společenských dopadů při excesivním pití alkoholu.

Projekt je realizován za finanční podpory statutárního města Brna.


Prevence on-line sázení

Cílem projektu je prostřednictvím on-line kampaně seznamovat veřejnost a aktuální hráče/sázející s riziky nových forem hazardního hraní a sázení, případně provázat s (harm reduction) metodami responsible gaming.

Projekt je realizován za finanční podpory statutárního města Brna.


Projekt prevence kriminality - Prevence rizikového chování a nadužívání alkoholu mládeže

Projekt pomáhá snižovat trestnou činnost mladých související s nadužíváním alkoholu, léků či gamblingem. Oslovuje mladé, kteří mají již nějakou zkušenost s porušováním zákonných norem, respektive jsou potenciálními pachateli takové činnosti. Proto rozvíjíme spolupráci s OSPOD, kurátory pro mládež, PMS a s uvedenou rizikovou skupinou, ohroženou závislostmi. Skrze tuto spolupráci se nám daří nabízet a realizovat individuální poradenství pro tuto specifickou cílovou skupinu. Dále se projekt věnuje také osvětě ohledně přístupů Harm Reduction, kontrolovaného pití a ve spolupráci s barem Super panda cirkus také Responsible Service of Alcohol.

Projekt je realizován za finanční podpory statutárního města Brna.

Kontaktujte nás

Pracujeme od pondělí do pátku. Na konzultaci je potřeba se předem objednat telefonicky na telefonním čísle 605 329 892 či e-mailem na renadi@renadi.cz. Pokud telefon zrovna nemůžeme zvednout, prosíme, počkejte až se Vám ozveme zpět.


Můžete přijít i bez objednání a to v těchto časech: Po, St, Čt: 9.00-11.00 a Út 16.00-18.00.


Nemusíte si dělat starosti, která služba je pro Vás vhodná. Na první schůzce společně s naším pracovníkem prozkoumáte Vaši situaci a obtíže, a teprve poté se společně domluvíte, jaká cesta bude pro Vás nejvhodnější.

Příjem

Renadi, o.p.s.
Sídlíme na ulici Bratislavská 2 (4. NP), Brno 602 00